Słowniczek różany angielsko-polski

Zawsze może się przydać, np. na konferencji różanej. Zatem zaczynamy kurs różanego angielskiego. Przeznaczony jest on dla osób, które mają opanowane podstawy języka, a chcą się nauczyć słownictwa związanego z uprawą róż. Co jakiś czas na stronie pojawi się nowy zestaw użytecznych słówek. Pamiętajcie, uczymy się na pamięć nie pojedynczych, izolowanych wyrazów, lecz całych wyrażeń!

Słownik opracowała Teresa Marciszuk

 

Lekcja 1

Winter rose protection methods depend on the hardiness zone in which you live.

winter protection [wɪntər prəˈtekʃn] – ochrona przed zimą
hardiness zone [hɑ:dɪnəs zəʊn] – strefa mrozoodporności, zimotrwałości

When planting bare root roses, make sure the bud union is 5–7 cm below the soil line.

to plant [tə plɑːnt] – sadzić
bare root [beər ru:t] – nagi korzeń
bud union [bʌd juːnɪən] – miejsce szczepienia
soil [sɔɪl] – gleba

Lekcja 2

Black spot effects susceptible varieties of roses.

Czarna plamistość działa na podatne odmiany róż.

black spot [blæk spɔt] – czarna plamistość
variety [vəˈraɪ.ə.ti] – odmiana
susceptible [sʌˈsɛptɪbəl] – podatny, wrażliwy

Spraying copper fungicide is an easy way to prevent the spread of black spot as well as other fungus such as downy mildew.

Opryskiwanie miedziowymi środkami grzybobójczymi to łatwy sposób zapobiegania rozprzestrzenianiu się czarnej plamistości i innych grzybów, jak mączniak rzekomy.

copper fungicide [ˈkɒp.ə ˈfʌŋgɪsaɪd] – miedziowy środek grzybobójczy
spread of black spot [spred blæk spɔt] – rozprzestrzenianie się czarnej plamistości
downy mildew [ˈdaʊni ˈmɪldju:] – mączniak rzekomy

Lekcja 3

The common way to propagate roses is through grafting.

to propagate roses [ˈprɒp.ə.ɡeɪt ˈrəʊzɪs] – rozmnażać róże
trough grafting [θruː ɡrɑːftɪŋ] – za pomocą szczepienia, przez szczepienie

A bud-eye or stem cutting of a rose is inserted into a rootstock of another rose, usually a hardy species, such as Multiflora or Canina.

Oczko lub fragment pędu są umieszczane w podkładce z innej róży, zwykle odpornego gatunku, jak multiflora lub canina.

bud-eye [ˈbʌdaɪ] – oczko
stem cutting [stem ˈkʌt.ɪŋ] – fragment pędu
rootstock [ruːt.stɒk] – podkładka
hardy species [ˈhɑː.di ˈspiː.ʃiːz] – wytrzymały gatunek (gatunki)

Lekcja 4

Rose hips are the fruits of the rose bush.

rose hip [ˈrəʊzˌhɪp] – owoc róży
rose bush  [ˈrəʊz bʊʃ] – krzew róży

Hips form on pollinated roses in late summer and autumn.

pollinate [ˈpɒləneɪt] – zapylać

Don’t deadhead if you want hips.

deadhead [dedhed] – usuwać przekwitłe kwiaty

Hips can be harvested when ripe for their seeds.

Owoce, kiedy są dojrzałe, można zbierać dla nasion (by pozyskać nasiona).

harvest [ˈhɑːvɪst] – zbierać, zrywać (w sensie zbierania plonów)
ripe  [raɪp] – dojrzały
seed  [siːd] – nasiono