Lekcja 3

The common way to propagate roses is through grafting.

to propagate roses [ˈprɒp.ə.ɡeɪt ˈrəʊzɪs] – rozmnażać róże
trough grafting [θruː ɡrɑːftɪŋ] – za pomocą szczepienia, przez szczepienie

A bud-eye or stem cutting of a rose is inserted into a rootstock of another rose, usually a hardy species, such as Multiflora or Canina.

Oczko lub fragment pędu są umieszczane w podkładce z innej róży, zwykle odpornego gatunku, jak multiflora lub canina.

bud-eye [ˈbʌdaɪ] – oczko
stem cutting [stem ˈkʌt.ɪŋ] – fragment pędu
rootstock [ruːt.stɒk] – podkładka
hardy species [ˈhɑː.di ˈspiː.ʃiːz] – wytrzymały gatunek (gatunki)

Spodobał Ci się ten artykuł?

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Twitter