Bukiet na Dzień Kobiet

Bukiet wykonany przez Joannę Kiedacz, Florystę Roku 2022, fot. kwiaciarnia “Krokusik”

Drogie Panie przyjmijcie w dniu Święta Kobiet bukiet kwiatów z najlepszymi życzeniami radości i pogody ducha. Niech spełnią się wszystkie Wasze ogrodnicze zamierzenia, które teraz właśnie powstają w Waszych głowach – oby klimat okazał się łaskawy i nie sprawiał niespodzianek.

Panowie w dniu 8 marca są dla kobiet szczególnie uprzejmi i mili, obdarowują je prezentami, kwiatami, komplementami – to miłe święto dla obydwu stron, zarówno dla tych, którzy prezent wręczają jak i dla obdarowywanych. Jan Sztaudyngier napisał na ten temat fraszkę “Komplement

Komplement umiejętny kobiety nie nuży
Potrzebny on kobiecie tak jak woda róży

Zatem Panowie do dzieła – komplementy w dniu 8 marca mile widziane!

Portret kobiety

Jaka zdaniem panów powinna być kobieta idealna? Wisława Szymborska ujęła w słowa to, co wydaje się sprzeczne, a jednak do pogodzenia.

Miłość Szczęśliwa

Musi być do wy­bo­ru,
Zmie­niać się, żeby tyl­ko nic się nie zmie­ni­ło.
To ła­twe, nie­moż­li­we, trud­ne, war­te pró­by.
Oczy ma, je­śli trze­ba, raz mo­dre, raz sza­re,
czar­ne, we­so­łe, bez po­wo­du peł­ne łez.
Śpi z nim jak pierw­sza z brze­gu, je­dy­na na świe­cie.
Uro­dzi mu czwo­ro dzie­ci, żad­nych dzie­ci, jed­no.
Na­iw­na, ale naj­le­piej do­ra­dzi.
Sła­ba, ale udźwi­gnie.
Nie ma gło­wy na kar­ku, to bę­dzie ją mia­ła.
Czy­ta Ja­sper­sa i pi­sma ko­bie­ce.
Nie wie po co ta śrub­ka i zbu­du­je most.
mło­da, jak zwy­kle mło­da, cią­gle jesz­cze mło­da.
Trzy­ma w rę­kach wró­bel­ka ze zła­ma­nym skrzy­dłem,
wła­sne pie­nią­dze na po­dróż da­le­ką i dłu­gą,
ta­sak do mię­sa, kom­pres i kie­li­szek czy­stej.
Do­kąd tak bie­gnie, czy nie jest zmę­czo­na.
Ależ nie, tyl­ko tro­chę, bar­dzo, nic nie szko­dzi.
Albo go ko­cha albo się upar­ła.
Na do­bre, na nie­do­bre i na li­tość bo­ską.

Wisława Szymborska, źródło www.Poezja.org

PTR

Spodobał Ci się ten artykuł?

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Twitter