STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE TOWARZYSTWO RÓŻANE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1

Stowarzyszenie POLSKIE TOWARZYSTWO RÓŻANE, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym zrzeszeniem, działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 07.04.1989 r. – Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z póz. zm.) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Kutno. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może współpracować z instytucjami zagranicznymi.

§ 3

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4
 1. Stowarzyszenie ma prawo używania pieczęci i 1ogo; wzór pieczęci i logo ustala Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie używa skrótu Stowarzyszenie PTR.
II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
§ 5

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy oraz dzielenie się doświadczeniami w dziedzinie hodowli, uprawy i historii róż; pogłębianie wiedzy przez badanie róż pod względem naukowym, użytkowym i zdobniczym; zrzeszanie amatorów, naukowców, hodowców, a także innych osób i instytucji zainteresowanych tą problematyką i inicjowanie oraz współorganizowanie spotkań, konferencji, badań i prac naukowych w tej dziedzinie; inicjowanie powstawania nasadzeń różanych na terenie miast i wsi.

§ 6

Powyższe cele Stowarzyszenie realizuje przez:
a) organizowanie spotkań tematycznych, publicznych odczytów, wykładów, warsztatów, szkoleń, zajęć dydaktycznych, pokazów, konkursów, konferencji, wystaw, wydarzeń kulturalnych;
b) inicjowanie wymiany informacji branżowych w Polsce i za granicą w formie wykładów, zjazdów, konferencji, tak krajowych, jak i zagranicznych;
c) współpracę z pokrewnymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi;
d) promocję polskich ogrodów różanych i polskich odmian róż na świecie;
e) wspieranie inicjatyw lokalnych w dziedzinie popularyzacji tematyki różanej;
f) prowadzenie działalności w zakresie małej gastronomii, w tym rozpowszechnienie przepisów wykorzystujących róże;
g) urządzanie posiedzeń naukowych i popularnonaukowych;
h) działalność artystyczną, literacką, edukacyjną, kulturalno-rozrywkową;
i) wydawanie książek, broszur i innych materiałów o tematyce różanej;
j) wydawanie własnego czasopisma branżowego poświęconego różom;
k) prowadzenie strony internetowej i stron w portalach społecznościowych oraz współpraca z instytucjami, wydawnictwami i portalami o podobnym profilu;
l) nagrywanie filmów instruktażowych;
m) inicjowanie i prowadzenie programów badawczych;
n) konsultacje w dziedzinie rewitalizacji parków i ogrodów;
o) poznawanie, inwentaryzowanie i opiekowanie się istniejącym ogrodami różanymi;
p) tworzenie kolekcji różanych poprzez wykonywanie projektów oraz zakładanie nasadzeń, ogrodów różanych oraz plantacji testowych;
q) inwentaryzowanie i opiekowanie się istniejącym ogrodami różanymi;
r) tworzenie banku fotografii o tematyce różanej;
s) organizowanie warsztatów terenowych o tematyce różanej;
t) szkolenie sędziów konkursów różanych dla amatorów i profesjonalistów;
u) organizowanie wycieczek tematycznych związanych z różami w Polsce i zagranicą;
v) wystawianie świadectwa przydatności roślinom sprawdzającym się w warunkach krajowych;
w) przyznawanie nagród oraz dotacji na badania rodologiczne;
x) przyznawanie wyróżnień i odznaczeń;
y) wyrażanie opinii i interweniowanie w przypadkach podejmowania działań na szkodę nasadzeń na terenie kraju przez organy administracji państwowej, samorządowej i osoby fizyczne;
z) wspomaganie działalności związanej z różami, w tym promocja róż w kraju i zagranicą.

§ 7
 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą i promocyjną w oparciu o Statut oraz obowiązujące przepisy w Rzeczypospolitej Polskiej z tym, że fundusze w ten sposób uzyskane nie mogą być przeznaczone do podziału między członków, a jedynie na realizacją celów statutowych Stowarzyszenia.
 2. Przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest:
  PKD 18.12 Pozostałe drukowanie
  PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
  PKD 47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
  PK D58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
  PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
  PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
  PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych
  PKD 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
  PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
  PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki
  PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
  PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
  PKD 91.01.A Działalność bibliotek
III. CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIAZKI
§ 8
 1. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków:
  a) zwyczajnych
  b) honorowych
  c) wspierających
 2. Członkiem zwyczajnym staje się osoba fizyczna, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub innego państwa, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży deklarację członkowską na piśmie.
 3. Członkiem honorowym może zostać tylko osoba fizyczna, pełnoletnia, obywatel Rzeczpospolitej Polskiej lub innego państwa, która zasłużyła sobie działalnością na rzecz społeczeństwa lub Stowarzyszenia na szczególny sposób uhonorowania, na podstawie uchwały Walnego Zebrania. Członkiem honorowym może też zostać członek zwyczajny Stowarzyszenia z uwagi na szczególne osiągnięci na rzecz Stowarzyszenia; jest on zwolniony z płacenia składek. Członkostwo honorowe jest dożywotnie. Godności tej może pozbawić Walne Zebranie za czyny godzące w dobro Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia, zobowiązująca się do bezinteresownego finansowego wspierania działalności statutowej Stowarzyszenia lub oferująca inne formy wsparcia, po złożeniu pisemnej deklaracji.
§ 9
 1. Obowiązki członków zwyczajnych:
  a) przestrzeganie postanowień Statutu, uchwał Walnego Zebrania oraz postanowień innych władz Stowarzyszenia;
  b) czynne uczestnictwo w pracach Stowarzyszenia;
  c) regularne i terminowe płacenie składek.
 2. Prawa członków zwyczajnych:
  a) czynne i bierne prawo wyborcze do władz Stowarzyszenia;
  b) korzystanie z wszelkich udogodnień i urządzeń Stowarzyszenia w celu realizacji zadań statutowych;
  c) zgłaszanie do władz Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia;
  d) odwoływanie się od decyzji władz Stowarzyszenia do Walnego Zebrania.
 3. Członek honorowy i wspierający może brać udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym, jednak nie posiada żadnych uprawnień i przywilejów członkowskich, ale również nie ma obowiązku płacenia składek. Członkowie honorowi i wspierający są zobowiązani do przestrzegania postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
 4. Członkowie wspierający mają prawo uzyskać w sprawozdaniu rocznym pełną informację o sposobie wykorzystania ich wsparcia.
§ 10
 1. Członkostwo członka zwyczajnego wygasa w przypadku:
  a) śmierci,
  b) pisemnego zgłoszenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
  c) nieopłacania składek przez czas dłuższy niż jeden rok,
  d) wykluczenia ze Stowarzyszenia.
 2. Decyzję o wykluczeniu ze Stowarzyszenia podejmuje Zarząd w przypadku rażącego naruszania Statutu.
 3. Od decyzji Zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo do odwołania do Walnego Zebrania.
IV. WŁADZE I ORGANIZACJA STOWARZYSZENIA
§ 11
 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  a) Walne Zebranie Członków
  b) Zarząd
  c) Komisja Rewizyjna
 2. Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wyboru dokonuje Walne Zebranie w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów.
§ 12
 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Kompetencje Walnego Zebrania:
  a) wytyczanie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
  b) wybór Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
  c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie władzom Stowarzyszenia absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
  d) uchwalanie regulaminu działania władz Stowarzyszenia,
  e) uchwalanie wysokości składki członkowskiej,
  f) uchwalanie zmian statutu,
  g) uchwalanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
  h) nadawanie tytułu honorowego członka Stowarzyszenia,
  i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
  j) podejmowanie uchwał we wszystkich istotnych sprawach Stowarzyszenia.
§ 13
 1. Walne Zebrania Członków dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd nie później niż do 30 czerwca każdego roku i poświęcone jest ono głównie sprawom statutowym.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie Komisji Rewizyjnej albo na pisemny wniosek 1/3 członków Stowarzyszenia i jest poświęcone sprawom wymagającym pilnego rozpatrzenia.
 4. Zarząd zwołujący Walne Zebranie Członków jest zobowiązany powiadomić drogą elektroniczną członków Stowarzyszenia o terminie i porządku obrad nie później niż 7 dni przed terminem Zebrania.
 5. Porządek obrad proponowany przez organ zwołujący może być zmieniony lub rozszerzony przez Walne Zebranie.
§ 14
 1. Walne Zebranie jest ważne, jeśli obecna jest na Zebraniu co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania Członków (I termin). W przypadku braku kworum, po upływie pół godziny od I terminu, Zarząd jest uprawniony do zwołania w tym samym dniu Walnego Zebrania z tym samym porządkiem obrad, bez ograniczenia co do obecności liczby członków uprawnionych do głosowania (II termin).
 2. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Głosowanie na Walnym Zebraniu odbywa się w sposób jawny lub tajny w zależności od uchwały.
§ 15
 1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z 6 do 9 członków, w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
 2. Zarząd jest wybierany w głosowaniu tajnym przez Walne Zebranie spośród kandydatów – członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili pisemną lub ustną zgodę na kandydowanie.
 3. Przy dokonywaniu wyboru Zarządu Walne Zebranie Członków określa liczbę członków Zarządu danej kadencji.
 4. Osobno przeprowadza się głosowanie na Prezesa, osobno na pozostałych członków Zarządu, którzy wraz z Prezesem wybierają spośród siebie Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 5. W razie, gdy skład władz Stowarzyszenia, Zarządu i Komisji Rewizyjnej ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji dokonywanej przez pozostałych członków organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż jedną trzecią składu organu.
§ 16
 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.
 2. Dla prawomocności uchwał Zarządu wymagana jest obecność więcej niż połowy członków Zarządu, w tym Prezesa lub Wiceprezesa.
§ 17
 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem.
 2. Kompetencje Zarządu:
  a) kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,
  b) zwoływanie Walnego Zebrania i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
  c) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
  d) reprezentowanie Stowarzyszenia,
  e) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  f) uchwalanie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia,
  g) przyjmowanie i skreślanie z listy członków,
  h) zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
  i) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
§ 18
 1. Komisja Rewizyjna jest niezależnym, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad działalnością Zarządu.
 2. Komisję Rewizyjną wybiera Walne Zebranie spośród kandydatów – członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili pisemną lub ustną zgodę na kandydowanie.
 3. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków: przewodniczącego, zastępcy, sekretarza.
 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej:
  a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,
  c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt. 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
 5. Do pełnienia czynności Komisji Rewizyjnej wymagana jest obecność co najmniej dwóch członków Komisji, w tym przewodniczącego lub zastępcy.
 6. W razie ustąpienia osób sprawujących wymienione funkcje przeprowadza się wybory uzupełniające na najbliższym Walnym Zebraniu.
§ 19
 1. Kompetencje Komisji Rewizyjnej:
  a) kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków,
  b) kontrola gospodarowania finansami Stowarzyszenia na podstawie protokołów uchwał Zarządu,
  c) kontrola stanu majątku i sposobów gospodarowania tym majątkiem przez Zarząd,
  d) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków corocznego sprawozdania ze swej działalności oraz wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi,
  e) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków do Zarządu Stowarzyszenia.
V. MAJATEK STOWARZYSZENIA
§ 20
 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz z ofiarności publicznej.
 2. Statut Stowarzyszenia zabrania:
  a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;
  b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;
  c) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia;,
  d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie.
 3. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi księgi zgodnie z prawem i obowiązującymi zasadami rachunkowości.
 4. Zobowiązania majątkowe i finansowe w imieniu Stowarzyszenia do kwoty 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) podejmują łącznie: Prezes i Skarbnik lub Wiceprezes i Skarbnik. Przy kwotach przekraczających 50.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), wymagana jest akceptacja całego Zarządu.
VI. ZMIANA STATUTU
§ 21

Uchwałę w sprawie zmiany statutu Stowarzyszenia może podjąć tylko Walne Zebranie Członków w I terminie, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, lub w II terminie głosami większości członków obecnych na sali zwykłą większością głosów.

VII. ROZWIAZANIE STOWARZYSZENIA
§ 22
 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania, jeżeli była przewidziana w porządku dziennym, podjętej w głosowaniu jawnym, w I terminie, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, większością co najmniej 2/3 głosów lub w II terminie większością co najmniej 2/3 głosów członków obecnych na sali.
 2. Uchwała ta wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej prawomocnego przyjęcia.
 3. Uchwała Walnego Zebrania o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa cele, na które przeznaczony zostanie majątek Stowarzyszenia.
 4. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, chyba że uchwała Walnego Zebrania postanowi inaczej.
 5. Koszty likwidacji pokrywa się z majątku Stowarzyszenia.