Regulamin darowizn na rzecz Polskiego Towarzystwa Różanego

 1. Darczyńcą na rzecz Polskiego Towarzystwa Różanego może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 2. Darowiznę można przekazać przelewem lub za pośrednictwem wpłaty w banku oraz na poczcie na rachunki bankowe Stowarzyszenia, w tytule wpisując “Darowizna na cele Stowarzyszenia”.
 3. Darowiznę można też przekazać e-przelewem za pośrednictwem usługi Przelewy24.
 4. Przekazanie darowizny jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.
 5. Zawarcie umowy darowizny pomiędzy Darczyńcą a Stowarzyszeniem może nastąpić na dwa sposoby:
  A) Darczyńca ma prawo negocjować warunki umowy przed dokonaniem darowizny. Negocjacje powinny się odbyć w formie pisemnej, kierowane na adres Stowarzyszenia: ul. Stanisława Żółkiewskiego 4, 99-302 Kutno lub drogą elektroniczną na adres email Stowarzyszenia: .
  B) W przypadku zrezygnowania z możliwości przekazania darowizny na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie mają poniższe zasady oraz odpowiednie przepisy prawa.
 6. Strona internetowa www.ptrosa.pl jest prowadzona przez Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Różane, e-mail: , KRS 0000638716, NIP 725-21-52-724, REGON 365475973.
 7. Zawarcie umowy następuje z chwilą przekazania darowizny przez Darczyńcę. Realizacja przekazania darowizny przelewem następuje po zaksięgowaniu wpłaty Darczyńcy na koncie Stowarzyszenia. W przypadku e-przelewu (za pośrednictwem usługi Przelewy24) liczy się moment uzyskania pozytywnej autoryzacji.
 8. Darczyńca ma do wyboru następujące formy płatności:
  A) przelew krajowy — płatność następuje przelewem na konto Stowarzyszenia.
  B) przelew elektroniczny (w tym BLIK) z użyciem aktualnie udostępnionych możliwości przez Przelewy24
 9. Płatności dokonywane poprzez przelewy elektroniczne obsługiwane są przez Przelewy24.
 10. Jeżeli podczas dokonywania płatności pojawiły się problemy, prosimy o kontakt Polskim Towarzystwem Różanym.
 11. Gdy Darczyńca przekazuje Polskiemu Towarzystwu Różanemu darowiznę za pomocą platfomy Przelewy24 zachęcamy do podanie imienia, nazwiska, by wiedzieć, z kim zawieramy umowę (np. by móc wystawić zaświadczenie do odliczenia darowizny od podatku lub zwrócić wpłacone pieniądze), kwoty darowizny oraz adresu e-mail, który jest niezbędny do obsługi płatności przez platformę oraz system CRM. Jest to niezbędne by zrealizować umowę darowizny oraz wypełnić ciążące na Polskim Towarzystwie Różanym obowiązki prawne. Podanie danych jest  dobrowolne, ale wymagane i konieczne do przekazania darowizny.
 12. Może Pani/Pan również przekazać Polskiemu Towarzystwu Różanemu dodatkowe dane takie jak adres korespondencyjny. Adres e-mail oraz adres korespondencyjny (jeżeli zostanie podany) posłuży nam do potwierdzenia wykonania przelewu oraz podziękowania za udzielone wsparcie. Jeżeli nie życzysz sobie podziękowań – zaznacz odpowiednie pole w formularzu darowizny (jeżeli jest dostępne) lub skontaktuj się z nami: e-mail:
 13. W przypadku osób prawnych, stosownie do przepisu art. 18 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. nr 54 późn. zm)., istnieje możliwość odliczenia darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10% dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1, ww. Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.
 14. W przypadku osób fizycznych, stosownie do przepisu art. 26 ust. 1 pkt. 9 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 200 r. nr 14 poz. 176 z późn.zm.), istnieje możliwość odliczenia kwot darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele, z zastrzeżeniem ust. 6e, – w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6% dochodu;
 15. Polskie Towarzystwo Różane zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych uzyskanych przy przekazaniu darowizn on-line jest Polskie Towarzystwo Różane Administratorem danych uzyskanych w ramach realizacji usługi płatności on-line jest serwis Przelewy24.
 16. Dane osobowe Darczyńców przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji darowizny oraz przekazania podziękowań.
 17. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Darczyńcy. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Stowarzyszenie deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 18. Polskie Towarzystwo Różane zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn. Zmiany dotyczące zawartości regulaminu są wiążące dla użytkowników z chwilą ich publikacji na stronie https://ptrosa.pl/#wesprzyj
 19. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Darczyńcy w zakładce Dokumenty na stronie www.ptrosa.pl.
 20. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.