XVI Forum Miejska Sztuka Ogrodowa

Podczas Targów Gardenia w Poznaniu w dniach 17-19 listopada 2022 r. odbędzie się kolejne Forum Miejskiej Sztuki Ogrodowej.

Tematy Forum

Relacja człowiek-środowisko

Rozwój cywilizacji ludzkiej, od samych jej początków, nierozerwalnie wiąże się z wykorzystaniem zasobów przyrody. Warto jednak pamiętać, że mimo wielu różnych znaczących osiągnięć nadal jesteśmy częścią przyrody a wszelkie zakłócenia tego związku, mogą zaowocować globalną katastrofą. Z ostatecznym zanikiem lub redukcją ludzkiej populacji w skali globu włącznie. Należy zatem dobrze rozpoznać naturę czynników zmieniających relację człowiek – środowisko. Choćby po to, by uniknąć katastrofalnych błędów. Dobrym punktem wyjścia do tego rodzaju analiz jest prawidłowa diagnoza sytuacji w miastach. 

Gospodarowanie wodą opadową w kontekście bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem roli drzew.

Objawy postępujących zmian klimatycznych, takie jak przeplatające się okresy suszy, z gwałtownymi, powodującymi podtopienia opadami, zrodziły konieczność poszukiwania metod przemyślanego i skutecznego retencjonowania wody. Chodzi o to, by woda była gromadzona podczas gwałtownych ulew i uwalniana w okresach jej niedoboru. Tak właśnie powstała idea “miasta gąbki” (ang. Sponge Cities), którą po raz pierwszy zaproponowano w rozwijających się urbanistycznie i gospodarczo Chinach. Społeczności tego kraju, w skutek zabetonowywania dużych przestrzeni, cierpieć zaczęły na związane z tym negatywne zjawiska. “Miasto gąbka” to cel, którego realizacji służy m.in. stosowanie alternatywnych form zieleni, takich jak zielone dachy, czy też zielone ściany. Nie brak tu także innych innowacyjnych rozwiązań, takich jak: zielone torowiska, zielone dachy z rozchodników na wiatach przystankowych czy miejskich autobusach. Tego rodzaju metod jest (i z pewnością powstanie jeszcze) wiele, bo oprócz długoterminowych korzyści, takich jak zapobieganie podtopieniom czy szkodliwemu wpływowi tzw. wysp ciepła, pojawiają się również dodatkowe benefity, jak np. poprawa samopoczucia mieszkańców na skutek przebywania w zieleni lub zmniejszenie efektu miejskiej wyspy ciepła, zwiększenie bioróżnorodności. I właśnie o tym należy rozmawiać. 

Bioróżnorodność

Różnorodność biologiczna to podstawowa cecha przyrody określająca rozmaitość występujących ekosystemów, gatunków żywych organizmów i ich genów. Można więc stwierdzić, że im bardziej zróżnicowane jest środowisko przyrodnicze, tym jest ono stabilniejsze, lepiej funkcjonuje i w następstwie jest bardziej odporne na zachodzące zmiany. Niestety obecnie obserwuje się dramatyczny spadek bioróżnorodności, także na obszarze miast. Należy więc bez zbędnej zwłoki dokonać skutecznej analizy sytuacji i podjąć właściwe działania. 

Zielone korytarze

Zielone korytarze to dobrze zaprojektowane ulice, skróty osiedlowe, ścieżki atrakcyjne do przejścia lub przejechania, które stymulują ruch pieszo – rowerowy i usprawniają relacje między przechodniami w punktach osiedlowych – podwórkach albo skwerach, pełnią też funkcje rekreacyjne, wypoczynkowe, sportowe, zdrowotne, edukacyjne i integracyjne.

Greenwashing

Czyli wykład o tym, jak nie dać się „nabić w eko-butelkę” i jak nie uwierzyć w to, że jakiś produkt albo usługa jest przyjazna dla przyrody, podczas gdy w rzeczywistości, dokonując jej zakupu, dbamy raczej o dochody sprzedającego ją podmiotu, niż o potrzeby środowiska i Naszej Planety.

System informacji przestrzennej

System informacji przestrzennej to dane dotyczące zagospodarowania i cech terenu, zawarte w wielu systemach komputerowych, które pozwalają na ich skuteczne gromadzenie, analizę i prezentację, w taki sposób, aby pomagały w planowaniu zagospodarowania i rozwiązywały problemy z nim związane. Są one regulowane odpowiednimi prawami, aby zawsze były wiarygodne i dokładne. Zgodnie z klasyczną definicją: Systemem informacji przestrzennej nazywa się system pozyskiwania, przetwarzania i udostępniania danych zawierających informacje przestrzenne oraz towarzyszące im informacje opisowe o obiektach wyróżnionych w części przestrzeni objętej działaniem systemu.
Wyróżnia się dwa rodzaje systemów informacji przestrzennej:

• LIS (Land Information System) – system informacji o terenie, który zawiera dane o określonych obszarach. W tym systemie znajdziemy informacje nieprzetworzone, które uzyskuje się z pomiarów.

• GIS (Geographical Information System) – system informacji geograficznej, mówi o podziałach i wykorzystaniu terenu. Dysponuje danymi przetworzonymi, na mapach o mniejszej skali, które nie są tak dokładne jak LIS.  

Zawierają one informacje opisowe oraz przestrzenne. Pierwsze to dane jakościowe i ilościowe (np, liczba mieszkańców lub nazwy miejscowości i ulic). Do przestrzennych zaliczamy natomiast lokalizację, kształt, rozmiar oraz opis obiektów, a także przestrzeń znajdującą się między nimi. Przy czym nanosi się je na aktualizowane mapy.

czytaj więcej

Spodobał Ci się ten artykuł?

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Twitter