REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD POLSKIEGO TOWARZYSTWA RÓŻANEGO DLA OGRODÓW

Nagrody ustanowione przez Polskie Towarzystwo Różane służą realizacji celów statutowych PTR-u, a w szczególności podnoszeniu wiedzy społeczeństwa na temat wszelkich aspektów związanych z różami.

Nagroda „Dokonały Ogród Różany” ma na celu uhonorowanie ogrodów, które wyróżniają się najwyższym poziomem aranżacji, ekspozycji i pielęgnacji oraz posiadają walory edukacyjne.

Nagroda ”Królewski Ogród Doskonałości” ma na celu uhonorowanie ogrodów historycznych, za doniosłą rolę w krzewieniu i utrwalaniu narodowej sztuki i kultury ogrodniczej i różanej.

Mogą być przyznawane również inne nagrody,  jeśli będzie taka inicjatywa.

 1. Nagrody przyznawane są przez Kapitułę „Konkursy Różane” Polskiego Towarzystwa Różanego. W skład Kapituły wchodzi 3-6 członków PTR-u wybieranych przez Zarząd PTR-u oraz prezes PTR-u. Przewodniczącym Kapituły jest prezes PTR-u.
 2. Kryteria przyznawania Nagrody „Dokonały Ogród Różany”:
  – walory estetyczne, aranżacja i dostępność dla publiczności,
  – walory edukacyjne, w szczególności trwałe i widoczne oznaczenie odmian lub gatunków róż (nazwa handlowa odmiany lub nazwa gatunku, nazwa hodowcy, rok uzyskania odmiany). 
 1. Do nagrody „Dokonały Ogród Różany” mogą być nominowane ogrody prywatne, jeżeli zapewniony jest nieograniczony dostęp publiczności do ogrodu w czasie kwitnienia róż. 
 2. Każdy członek PTR ma prawo zgłoszenia ogrodów – kandydatów do nagrody „Doskonały Ogród Różany” i ”Królewski Ogród Doskonałości. Zgłoszenie powinno być poparte pisemnym uzasadnieniem i powinno być skierowane do Kapituły za pośrednictwem biura PTR-u. 
 3. Kapituła podejmuje decyzję w sprawie przyznania nagrody „Dokonały Ogród Różany”, ”Królewski Ogród Doskonałości” lub w innym brzmieniu, w głosowaniu jawnym. Decyzja poparta jest uzasadnieniem.
 4. PTR powiadamia pisemnie właściciela ogrodu/instytucję zarządzającą ogród o przyznaniu nagrody i ustala sposób jej wręczenia.   
 5. Tablice upamiętniające przyznanie nagrody „Doskonały Ogród Różany” przygotowuje PTR z własnych środków zgodnie ze opracowanym wzorem. Tablica zawiera logo PTR, napis o treści: „Nagroda Doskonały Ogród Różany”, rok przyznania nagrody oraz nazwę ogrodu. Tablica powinna być umieszczona w ogrodzie w miejscu widocznym dla zwiedzających. Nagroda upamiętniająca przyznanie nagrody ”Królewski Ogród Doskonałości” może mieć różną formę, w zależności od uznania Kapituły.
 6. Nagrody wręczane są przez prezesa PTR lub członka Kapituły podczas oficjalnych wydarzeń zorganizowanych przez właścicieli/zarządzających wyróżniony ogród, na które zapraszani są członkowie PTR-u.
 7. Nagroda może być cofnięta w dowolnym terminie, jeżeli nagrodzony ogród przestaje spełniać kryteria konkursowe. Wniosek o odebranie nagrody wraz z uzasadnieniem kierowany jest do Kapituły przez osoby, które zgłosiły ogród do nagrody lub lokalnych członków PTR-u.

Prezes Polskiego Towarzystwa Różanego

Spodobał Ci się ten artykuł?

Udostępnij na Facebook
Udostępnij na Twitter