Lekcja 4

Rose hips are the fruits of the rose bush. rose hip [ˈrəʊzˌhɪp] – owoc różyrose bush  [ˈrəʊz bʊʃ] – krzew róży Hips form on pollinated roses in late summer and autumn. pollinate [ˈpɒləneɪt] – zapylać Don’t deadhead if you want hips. deadhead [dedhed] – usuwać przekwitłe kwiaty Hips can be harvested when ripe for their […]

Lekcja 3

The common way to propagate roses is through grafting. to propagate roses [ˈprɒp.ə.ɡeɪt ˈrəʊzɪs] – rozmnażać różetrough grafting [θruː ɡrɑːftɪŋ] – za pomocą szczepienia, przez szczepienie A bud-eye or stem cutting of a rose is inserted into a rootstock of another rose, usually a hardy species, such as Multiflora or Canina. Oczko lub fragment pędu […]

Lekcja 2

Black spot effects susceptible varieties of roses. Czarna plamistość działa na podatne odmiany róż. black spot [blæk spɔt] – czarna plamistośćvariety [vəˈraɪ.ə.ti] – odmianasusceptible [sʌˈsɛptɪbəl] – podatny, wrażliwy Spraying copper fungicide is an easy way to prevent the spread of black spot as well as other fungus such as downy mildew. Opryskiwanie miedziowymi środkami grzybobójczymi […]

Lekcja 1

Winter rose protection methods depend on the hardiness zone in which you live. winter protection [wɪntər prəˈtekʃn] – ochrona przed zimąhardiness zone [hɑ:dɪnəs zəʊn] – strefa mrozoodporności, zimotrwałości When planting bare root roses, make sure the bud union is 5–7 cm below the soil line. to plant [tə plɑːnt] – sadzićbare root [beər ru:t] – […]